Idź do

Deklaracja dostępności strony internetowej i dostępności architektonicznej Roztoczańskiego Parku Narodowego

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
Dokumenty pochodzą z innych źródeł.
Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.01.2024 r.
Roztoczański Park Narodowy 
22-470 Zwierzyniec
ul. Plażowa 2
tel. 84 687 20 66 / fax. 84 68 72 122
e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
adres skrzynki e-PUAP: /RPN/SkrytkaESP
Adres siedziby: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2.

Przy budynku znajduje się wydzielone miejsce do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do wejścia do siedziby prowadzą schody.
Istnieje możliwość dojazdu do schodów prowadzących do wejścia do budynku.
Do budynku mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
W budynku brak jest urządzeń i innych rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym, z wyjątkiem krzesła ewakuacyjnego znajdującego się na parterze oraz pętli indukcyjnych znajdujących się w sekretariacie - pokój nr 25.
Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.

Wprowadzono zmiany w organizacji działalności Roztoczańskiego Parku Narodowego celem zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami:
wsparcie ze strony pracowników parku osobom ze szczególnymi potrzebami;
możliwość (po uprzednim uzgodnieniu) obsługi interesantów w obiekcie z dostępnością architektoniczną, znajdującym się w sąsiedztwie siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego pod adresem: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 3;
wsparcie techniczne poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 3

 1. Przy budynku znajdują się wydzielone miejsca do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Wejście główne do budynku z poziomu zero.
 3. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
 4. Pomieszczenia w budynku posiadają oznaczenie w alfabecie Braille’a.
 5. Budynek posiada oznaczone ciągi komunikacyjnych.
 6. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 7. Wystała stała znajduje się na poziomie 1, do wystawy prowadzą schody, dla osób ze specjalnymi potrzebami możliwość korzystania z windy obsługiwanej przez osoby upoważnione.
 8. W budynku znajdują się pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 9. Wystawa stała wyposażona jest w system zarządzania wystawami oparty na audioprzewodnikach (ścieżki w j. polskim, j. angielskim, j. ukraińskim, PJM, z audiodeskrypcją, dla rodzin z dziećmi).
 10. W budynku wydzielony został kącik malucha.
 11. Budynek wyposażony jest w linie naprowadzające i pola uwagi.
 12. Na parterze oraz na piętrze budynku zostały umieszczone plany tyflograficzne. 
 13. Drzwi budynku zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi wraz z podpisami w alfabecie Braille’a.   
Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 3a
 1. Przy budynku znajdują się wydzielone miejsca do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Wejście główne do budynku z poziomu zero, bez progów, zadaszone.
 3. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
 4. W budynku znajdują się pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
 5. Budynek wyposażony jest w obniżoną ladę recepcyjną.
Adres: 23-460 Józefów, Górecko Stare 105

 1. Do kompleksu budynków mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
 2. Kompleks budynków wyposażony jest w platformy podjazdowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Przy budynkach znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. W budynku Spichlerza znajdują się pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Biały Słup 16

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne poprzedzają 3 schody, wejście boczne z poziomu zero bez barier, podjazd utwardzony kostka brukową.
 2. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
Każdy ma prawo wystąpić do Roztoczańskiego Parku Narodowego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
    lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Roztoczański Park Narodowy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie realizacji żądania, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Roztoczański Park Narodowy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

 • złożyć osobiście w sekretariacie Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, pokój nr 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15
 • wysłać pocztą na adres:  Roztoczański Park Narodowy, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@roztoczanskipn.pl 
 • przez ePUAP, adres skrzynki e-PUAP: /RPN/SkrytkaESP
Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240): Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1.     dane kontaktowe wnioskodawcy,

2.     wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

3.     wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4.     wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • złożyć osobiście w sekretariacie Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, pokój nr 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15
 • wysłać pocztą na adres:  Roztoczański Park Narodowy, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
 • wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@roztoczanskipn.pl 
 • przez ePUAP, adres skrzynki e-PUAP: /RPN/SkrytkaESP

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W przypadku odmowy zapewnienia dostępności zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia w Roztoczańskim Parku Narodowym skargi w sprawie zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W RPN

Magdalena Kaproń

tel.: 84 687 20 66 wew. 322

Poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Deklaracja RPN w polskim języku migowym z napisami