Idź do

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ I DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ Roztoczańskiego PARKU NARODOWEGOWstęp Deklaracji

Roztoczański Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Roztoczańskiego Parku Narodowego zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Roztoczańskiego Parku Narodowego. - rpn.gov.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2023-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Treść niedostępna

  • Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Dokumenty pochodzą z innych źródeł.
  • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-24
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, tel. 84 687 20 66 fax. 84 68 72 122 e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl adres skrzynki e-PUAP: /RPN/SkrytkaESP
Do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Magdalena Kaproń , e-mail mkapron@roztoczanskipn.pl , telefon 84 687 20 66 wew. 322
Zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo wystąpić do Roztoczańskiego Parku Narodowego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
    lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Roztoczański Park Narodowy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie realizacji żądania, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Roztoczański Park Narodowy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można:

złożyć osobiście w sekretariacie Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, pokój nr 25, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15
wysłać pocztą na adres:  Roztoczański Park Narodowy, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@roztoczanskipn.pl 
przez ePUAP, adres skrzynki e-PUAP: /RPN/SkrytkaESP
Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240): Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1.     dane kontaktowe wnioskodawcy,

2.     wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

3.     wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

4.     wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

złożyć osobiście w sekretariacie Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, pokój nr 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15
wysłać pocztą na adres:  Roztoczański Park Narodowy, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2
wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@roztoczanskipn.pl 
przez ePUAP, adres skrzynki e-PUAP: /RPN/SkrytkaESP

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia w Roztoczańskim Parku Narodowym skargi w sprawie zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego

Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 3

Przy budynku znajdują się wydzielone miejsca do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Wejście główne do budynku z poziomu zero.
Do budynku mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
Pomieszczenia w budynku posiadają oznaczenie w alfabecie Braille’a.
Budynek posiada oznaczone ciągi komunikacyjnych.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
Wystała stała znajduje się na poziomie 1, do wystawy prowadzą schody, dla osób ze specjalnymi potrzebami możliwość korzystania z windy obsługiwanej przez osoby upoważnione.
W budynku znajdują się pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
Wystawa stała wyposażona jest w system zarządzania wystawami oparty na audioprzewodnikach (ścieżki w j. polskim, j. angielskim, j. ukraińskim, PJM, z audiodeskrypcją, dla rodzin z dziećmi).
W budynku wydzielony został kącik malucha.
Budynek wyposażony jest w linie naprowadzające i pola uwagi.
Na parterze oraz na piętrze budynku zostały umieszczone plany tyflograficzne. 
Drzwi budynku zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi wraz z podpisami w alfabecie Braille’a. 

Dostępność architektoniczna Punktu Informacji Turystycznej

Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 3a

Przy budynku znajdują się wydzielone miejsca do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Wejście główne do budynku z poziomu zero, bez progów, zadaszone.
Do budynku mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
W budynku znajdują się pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
Budynek wyposażony jest w obniżoną ladę recepcyjną.

Dostępność architektoniczna Izby Leśnej we Floriance

Adres: 23-460 Józefów, Górecko Stare 105

Do kompleksu budynków mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
Kompleks budynków wyposażony jest w platformy podjazdowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy budynkach znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W budynku Spichlerza znajdują się pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dostępność architektoniczna Roztoczańskiego Centrum Monitoringu i Nauki

Adres: 22-470 Zwierzyniec, ul. Biały Słup 16

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne poprzedzają 3 schody, wejście boczne z poziomu zero bez barier, podjazd utwardzony kostka brukową.
Do budynku mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.