Idź do

Warunki klimatyczne

Według klasycznej regionalizacji klimatycznej Polski E. Romera, Roztoczański Park Narodowy położony jest w regionie klimatycznym Wyżyn Środkowych z najwyższymi na ziemiach polskich amplitudami temperatury powietrza. Według najnowszego podziału na regiony klimatyczne RPN znajduje się w Regionie Zamojsko-Przemyskim.

Stwierdzić można, że klimat tego obszaru kształtuje się pod wpływem mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego. Charakterystyczną cechą klimatu tego regionu jest wysoki stopień nasłonecznienia. Średnia roczna usłonecznienia na wiosnę (III-V miesiące) wynosi 473 godz., latem (VI-VIII miesiące) 669 godz. Średnia roczna liczba godzin usłonecznienia wynosi 1683, co w przeliczeniu na dobę, daje około 4,4 godziny. Średnia ilość dni pochmurnych w ciągu roku wynosi około150 dni.

Warunki termiczne, podobnie jak cały klimat tego terenu kształtują się latem pod wpływem atlantyckim, natomiast zimą pod wpływem kontynentalnym. Najchłodniejszym miesiącem roku jest styczeń a najcieplejszym lipiec. Przeciętna temperatura stycznia wynosi ok. – 2,4°C, a lipca - ok. 19,0°C. Sumy roczne opadów atmosferycznych występują na tym terenie, na poziomie około 728 mm.
 • Średnia roczna temperatura powietrza 7,9°C
 • Średnia miesięczna stycznia -2,7°C
 • Średnia miesięczna lipca +19,0°C
 • Średnia roczna temperatura maksymalna 13,3°C
 • Średnia roczna temperatura minimalna 3,1°C
 • Średnia roczna amplituda temperatury powietrza 21,4°C.
 • Średnia liczba dni mroźnych w roku z t <0°C 38
 • Średnia liczba dni gorących w roku z tmax>25,0°C 45
 • Średnia liczb dni upalnych w roku z tmax>30,0°C 9
 • Długość okresu wegetacyjnego 216 dni
 • Średnia roczna suma opadu atmosferycznego 736 mm
 • Średnia liczba dni z opadem >0,l mm w roku 160
 • Średnia liczba dni z opadem >l,0 mm w roku 115
 • Średnia liczba dni z opadem >10,0 mm w roku 20
 • Średnia liczba dni z opadem >30,0 mm w roku 17
 • Średnia liczba dni z opadem >50,0 mm w roku 3
 • Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną 71
 • Średnia długość okresu bezprzymrozkowego na wysokości 200 cm nad gruntem 141 dni
 • Średnia długość okresu bezprzymrozkowego na wysokości 5 cm nad gruntem 94 dni
 • Potencjalny okres bezprzymrozkowy na wysokości 200 cm nad gruntem 103 dni
 • Potencjalny okres bezprzymrozkowy na wysokości 5 cm nad gruntem 42 dni

Budowa geologiczna i rzeźba terenu

Pod względem geomorfologicznym, Roztocze jest regionem typowo wyżynnym, w którym główne elementy rzeźby wykazują bardzo ścisłe powiązania z budową geologiczną. Niezwykle charakterystyczna dla tego obszaru jest kierunkowość form rzeźby, zaznaczająca się w układzie dolin i krawędzi morfologicznych.

Formy te odgrywają ważną rolę w podziale regionalnym, w dużym stopniu nawiązują do rowów tektonicznych wypełnionych osadami różnego wieku – od piasków eoceńskich po osady późnego plejstocenu i holocenu. Wieloetapowość i zróżnicowana miąższość wypełnień w dużym stopniu odzwierciedla plejstoceńsko-holoceńską mobilność tektoniczną obszaru. Osady wypełniają przeważnie doliny i cienkimi warstwami pokrywają zbocza, łagodząc nieco urozmaiconą rzeźbę.

Zasadniczym elementem budowy geologicznej Roztocza są utwory mezozoiczne o miąższości od 900 do 1400 m. W pokrywie mezozoicznej dominują skały górnokredowe o miąższości 700 do 900 m, dość zróżnicowane pod względem litologicznym.

Najbardziej miąższe piętro kredy tworzą osady morskie mastrychtu. Kompleks ten składa się ze skał węglanowych i węglanowo-krzemionkowych: kreda, margiel, wapienie, opoki i gezy o różnej odporności na czynniki zewnętrzne (wietrzenie, procesy denudacyjne, procesy glebotwórcze). Kompleks skalny został zaburzony przez liczne uskoki podłużne i poprzeczne do osi regionu.
Na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny można wydzielić cztery izolowane bloki, oddzielone od siebie obniżeniami:
 • blok północno-wschodni, Żurawica – Kosobudy zbudowany z gez mastrychtu dolnego (część zachodnia), oraz opok i opok marglistych dolnego mastrychtu (część wschodnia).
 • blok wschodni Adamowa zbudowany z opoki opok marglistych dolnego mastrychtu,
 • blok środkowy, Obrocz – Senderki zbudowany z gez mastrychtu dolnego,
 • blok zachodni, Szozdy-Tereszpol zbudowany z gez mastrychtu dolnego z występowaniem,
 • (najstarszych w tej części Roztocza) skał górnokredowych, należących do santonu, płatów skał mioceńskich, osadów piaszczystych badenu.
Utwory mezozoiczne są lokalnie przykryte, szczególnie w strefie przybrzeżnej Roztocza przez płaty osadów mioceńskich i nieciągłą pokrywę utworów plejstoceńskich. Skały mioceńskie są wykształcone w różnorodnych odmianach bio i litofacjalnych osadach węglanowych. Dzielą się one na dwie facje: detrytyczną (okruchową) i litotamniową (rafową). Zmienność litologiczna skał węglanowych dobrze odzwierciedla przestrzenne i pionowe zróżnicowanie warunków sedymentacji w przybrzeżnej, lagunowo-rafowej strefie ciepłego morza. Przez cały czas sedymentacji utworów miocenu miały miejsce ruchy tektoniczne, w wyniku, których tworzyły się liczne uskoki o układzie schodowym, którym towarzyszyły różnej wielkości rowy tektoniczne. Trzeciorzędowe wapienie budują wzgórza strefy krawędziowej Roztocza, a w obszarze Parku ich wychodnie występuję tylko zachodniej części obwodu ochronnego Kruglik.

Utwory plejstoceńskie to: utwory deluwialne, często zalegające na opokach kredowych, dość duże powierzchnie zajmują też piaski eoliczne i rzeczne oraz lessy, a sporadycznie występują utwory pochodzenia lodowcowego, jeziornego i bagiennego.

Utwory deluwialne na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego zajmują powierzchnię około 2250 ha. Występują przede wszystkim na stokach wzniesień kredowych, zajmując najczęściej stoki środkowe i dolne, często utwory te wypełniają obniżenia smugowe lub kotlinowe. Są to z reguły osady piaszczysto-pylaste, miejscami lekko gliniaste lub pylaste. Pochodzą z rozmywania głównie utworów lodowcowych. Najczęściej zalegają płytkimi warstwami na opokach kredowych. Miąższość deluwiów jest niewielka i wynosi około 0,6-1,2 m.

Do form akumulacyjnych, charakterystycznych dla środkowej części Roztocza należą piaski eoliczne tworzące wydmy i ciągi wydmowe. Na terenie Parku większe zespoły wydm występują po zachodniej stronie Padołu Zwierzynieckiego między Zwierzyńcem i Góreckiem Kościelnym, a mniejsze wydmy występują w dolinie Szumu oraz suchych dolinach Panasówki-Zwierzyńca i Kosobud. Sporadycznie utwory wydmowe spotykane są na wierzchowinie, stanowiąc kulminację wzniesień. W sąsiedztwie wydm często występują równiny i misy deflacyjne.

Zagłębienia bezodpływowe z drobnymi podmokłościami i oczkami wodnymi, częste w rejonie Kosobud oraz w ciągu wodnym Świerszcza i górnego Szumu, wypełniły się niekiedy utworami akumulacji bagiennej: torfami, murszami i namułami mineralno- organicznymi. Średnia miąższość torfów na terenie Parku jest niewielka i nie przekracza 1 m. Miejscami występują głębsze warstwy torfów dochodzące do 2,5 m.

U schyłku plejstocenu powstały też znaczne pokrywy lessowe. W obszarze Parku pokrywa lessowa występuje w czterech oddzielnych płatach. Charakterystycznym elementem rzeźby są formy erozyjne związane z pokrywą lessową. W krajobrazie wyróżniają się rozgałęzione kopulaste grzbiety poprzedzielane dolinami wcinającymi się na głębokość 40 do 80 m i gęstą siecią drobniejszych dolin i wąwozów. Formy te w różnym stadium rozwoju osiągają długość 2 do 4 km. O erozyjnej aktywności wąwozów lessowych świadczy obecność kotłów sufozyjnych w części górnej i czynnych stożków napływowych u ich wylotu.

Piaski rzeczne starych tarasów rzecznych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego zajmują powierzchnię około 1000ha. Wyścielają dna i niższe tarasy rozległych dolin, które w okresie lodowcowym pełniły funkcje rzek roztopowych.
Silnie rozmyte utwory akumulacji lodowcowej, piaski zwałowe i wodnolodowcowe, występują w formie nieregularnych lekko wypiętrzonych płatów na wierzchowinach i górnej części zboczy , najczęściej w połączeniu z utworami deluwialnymi i opokami kredowymi. Gliny zwałowe są utworami akumulacji denno lodowcowej. Na terenie Parku występują raczej sporadycznie, częściej jako utwory podścielające.
Roztoczański Park Narodowy wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu. Na uwagę zasługują:
 • obszary wyróżniające się wyjątkowo żywą rzeźbą, z dużymi deniwelacjami -przekraczającymi 100m, wysoko wyniesione wierzchowiny (320-330m n.p.m.), głęboko wcięte doliny, wzgórza ostańcowe o zróżnicowanej budowie geologicznej, strome zbocza z licznymi wąwozami oraz:
 • ciągi wydm
 • zagłębienia bezodpływowe z drobnymi podmokłościami i oczkami wodnymi
 • źródła i obszary źródliskowe
 • wychodnie skał trzeciorzędowych
 • odsłonięcia skał kredowych
 • czynne wąwozy lessowe

Gleby

Dominującą skałą macierzystą gleb Roztoczańskiego Parku Narodowego są utwory piaszczyste z których wykształciły się przede wszystkim podtypy gleb bielicowych i rdzawych. Piaski luźne i słabogliniaste zalegają głównie w obrębie dolin rzecznych i w dnach suchych dolin, Piaski pylaste i gliniaste występują na stokach i fragmentarycznie na wierzchowinach.


Znaczący areał pokrywają utwory gliniaste – zwietrzelina skał kredowych, stanowiąca podstawową skałę macierzystą rędzin właściwych i brunatnych na stokach i poziomach wierzchowinowych. Nieznaczne powierzchnie zajmują utwory pyłowe, zazwyczaj lessy o dużej miąższości stanowiące podłoże gleb płowych i osady organiczne - podłoże gleb torfowych i murszowych. Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego wyróżnia się 28 podstawowych jednostek typologicznych, którymi są podtypy gleb – w 14 typach gleb.

Typ gleby

Powierzchnia [ha]

Udział [%]

Rędziny (R)

2764,94

33,16

Gleby bielicowe (B)

2739,87

32,86

Gleby rdzawe (RD)

1961,65

23,53

Gleby płowe (P)

246,11

2,95

Gleby torfowe (T)

206,59

2,48

Gleby gruntowoglejowe (G)

108,44

1,30

Gleby deluwialne (D)

80,74

0,97

Gleby brunatne (BR)

74,16

0,89

Gleby murszowe (M)

34,00

0,41

Gleby opadowoglejowe (OG)

8,78

0,10

Gleby industrio i urbanoziemne (AU)

4,26

0,05

Arenosole (AR)

0,86

0,01

Grunty inne

107,30

1,28

Razem

8337,70

100,00

Gleby leśne

Stosunki wodne

Obieg wody w Roztoczańskim Parku narodowym jest wynikiem oddziaływania warunków klimatycznych i terenowych. Klimat decyduje o zasobności wodnej terenu będącej efektem jej obiegu w przyrodzie począwszy od opadów, a skończywszy na parowaniu. Z kolei warunki terenowe decydują o przebiegu poszczególnych etapów przepływu. 

Krytycznymi warunkami terenowymi są: budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni, pokrywa glebowa i szata roślinna. Wielkość opadu jest zależna od wysokości terenu, zaś wsiąkanie od spłaszczenia powierzchni i przepuszczalności podłoża. Strome zbocza wzniesień sprzyjają spływom powierzchniowym, które często stają się zaczątkiem okresowych cieków wodnych. Pokrycie terenu RPN lasami sprzyja zatrzymywaniu wilgoci w głębi kompleksu zarówno podczas opadów deszczu jak i w okresie zalegania i stopniowego tajania okrywy śnieżnej. Procesy te spowalniają odpływ wody ograniczając gwałtowne wezbrania na rzekach. Gleby pokrywające powierzchnię RPN w zależności od charakteru decydują z kolei o szybkości wsiąkania, parowania lub spływie powierzchniowym. W tym przypadku najlepsze właściwości wykazują luźne, dobrze przesiąkalne gleby bielicowe pokrywające znaczącą część Parku, zaś gleby brunatne i rędziny odpowiedzialne są za jej magazynowanie i stopniowe uwalnianie.

Budowa pionowa Roztoczańskiego Parku Narodowego ma wpływ na wielkość, ilość, rozmieszczenie i charakter sieci rzecznej. Składają się na nią cztery rzeki, w tym jedna większa tj. Wieprz oraz trzy mniejsze o charakterze strumieni: Świerszcz, Szum i Krupiec. Z kolei budowa geologiczna decyduje o układzie wód podziemnych, których występują tu liczne wypływy. RPN znajduje się w granicach jednego z największych w kraju zbiorników wód podziemnych (Zbiornik Wód Podziemnych nr 407). Wody podziemne na terenie RPN mają swoje wypływy w spękanych skałach kredowych.

preview

AUTORZY

Tekst: Bogusław Radliński, Mirosław Tchórzewski
Zdjęcia: Paweł Marczakowski, Andrzej Tittenbrun
Mapa: źródło „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek”, 2013