Idź do

Miejsca najcenniejsze przyrodniczo w Roztoczańskim Parku Narodowym

Na Roztoczu tradycje ochrony przyrody sięgają XIX wieku, kiedy Ordynacja Zamojska prowadziła planową gospodarkę leśną. Pierwszy rezerwat, Bukowa Góra, powstał w 1934 roku, a mimo strat związanych z II wojną światową, starania o ochronę obszarów przyrodniczych trwały. W 1957 roku utworzono trzy pierwsze rezerwaty, a w 1974 roku Roztoczański Park Narodowy objął 11 rezerwatów, ukazując długotrwałe zaangażowanie w ochronę przyrody.

Jarugi

Rezerwat o powierzchni 200 ha powstał w 1962 r. W 1991 r. obszar ten uzyskał status obszaru ochrony ścisłej RPN, który wykonywany jest na powierzchni 353,67 ha. Charakter obszaru oddaje jego nazwa, wywodząca się z języka tureckiego w którym „yar” to wąwóz, parów. „Jaryk”, „jaruk” oznacza szczelinę, rozpadlinę. Do języka polskiego nazwa ta trafiła za pośrednictwem języka ruskiego „jaruha” - oznaczającego głęboki jar, w którym czasami okresowo płynie woda. 

Jarugi zajmują tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie; wysokości bezwzględne dochodzą tutaj do 300 m n.p.m., a względne osiągają 80 m. Kopulaste wzniesienia, zbudowane ze skał okresu kredowego (opoki i gezy) wchodzą w skład głównego pasma Roztocza Tomaszowskiego ciągnącego się z północnego zachodu na południowy wschód. Ponadto ważnym elementem rzeźby są wąwozy, jary oraz doliny i płaskie obniżenia wysłane utworami czwartorzędowymi, głównie piaskami i glinami spiaszczonymi. Teren trudno dostępny.

Na terenie Jarug zdecydowanie przeważają rędziny gleby brunatne wyługowane, wytworzone ze skał wapiennych formacji kredowej. Mniejszą powierzchnię zajmują gleby bielicowe właściwe i gleby deluwialne z zapoczątkowanym procesem bielicowania; występują one w dolnych partiach i u podnóża stoków oraz w obrębie dolin i lokalnych zagłębień terenu. 

Z glebami brunatnymi wyługowanymi związany jest zespół żyznej buczyny górskiej w odmianie typowej. Głównym składnikiem drzewostanu jest buk (przeciętny wiek około 160 lat), który niekiedy osiąga wysokość ponad 33 m pierśnicę 1,2 m.
Podobne rozmiary osiąga jodła, której udział w drzewostanach jest znacznie mniejszy niż w innych płatach tego zespołu w RPN. Wiele jej egzemplarzy zostało i jest powalonych przez wiatr lub obfite opady śniegu. Miejscami spotkać można przestoje lipy drobnolistnej i szerokolistnej, dorastającej często do rozmiarów drzew pomnikowych. W północnej i środkowej części o.o. ścisłej występują fragmenty grądu lipowo-grabowego. Stwierdzono tu obecność szeregu gatunków rzadkich, takich jak: widłak wroniec, tojad dzióbaty, żywiec gruczołowaty, kokorycz pusta, zdrojówka rutewkowata, groszek wschodnio-karpacki, barwinek pospolity, miodunka miękko włosa, starzec gajowy. Okazałość Jarug możemy zobaczyć, przemieszczając się Białą Drogą, którą poprowadzono Szlak partyzancki Roztocza.
Komunikat

Fragment obszaru ochrony ścisłej Jarugi udostępniony w celach turystycznych 
Karta wstępu NIE JEST wymagana

JARUGI - OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJ RPN

Bukowa Góra

Ochrona konserwatorska/zachowawcza Bukowej Góry ma najdłuższe tradycje. Obszar ten był objęty ochroną rezerwatową już w 1934 r., wznowiono ja ponownie w 1957 r. Dziś jest  obszarem ochrony ścisłej w RPN i zajmuje pow. 135,32 ha. Bukowa Góra to wzniesienie sięgające 300 m n.p.m. i stanowiące fragment wierzchowiny Roztocza Tomaszowskiego, oddzielony od głównego jej trzonu dolinami Wieprza i Świerszcza – Padołem Zwierzyniecko – Józefowskim. Obszar ochrony ścisłej położony jest częściowo na samej wyniosłości, częściowo zaś na zboczach doliny Świerszcza. Różnice wysokości dochodzą do 80 m.

Jest to jeden z najpiękniejszych obszarów z lasami jodłowo-bukowymi Lubelszczyzny. Znajdują się w nim liczne sędziwe jodły, osiągające ponad 50 m wysokości i ponad 3 m w obwodzie pnia oraz buki — ponad 40 m wysokości i około 3 m obwodu. Spotkać tu można szereg gatunków roślin rzadkich, górskich i chronionych, a także wiele roślin zarodnikowych, stanowiących osobliwości we florze Parku. Z roślin naczyniowych na podkreślenie zasługuje obecność: lepiężnika białego, starca gajowego, przetacznika górskiego, paprotnicy sudeckiej, widłaka wrońca. Obiekt ten stanowi doskonały model dydaktyczny, gdzie można zaobserwować wyraźne zależności między rozmieszczeniem drzew i zespołów roślinnych a zróżnicowaniem geologicznym, rzeźby terenu, stosunków glebowych i wodnych. Walory te wykorzystuje ścieżka przyrodnicza na Bukową Górę, której dodatkowym walorem jest panorama na strefę krawędziową Roztocza i wieś Sochy. 

Górne i częściowo środkowe partie wzniesienia, gdzie wytworzyła się rędzina, porasta żyzna buczyna. Drzewostan tworzy tu buk i jodła.
Ich udział zmienia się wraz ze zmianą wysokości; w środkowych częściach zboczy przewagę uzyskuje jodła, a w górnych i szczytowych niepodzielnie panuje buk. W wielu miejscach zalegają wykroty obu gatunków. Dość ubogie w gatunki runo grądowe osiąga większe pokrycie jedynie w lepszych warunkach oświetlenia. Na ścianie lasu, od strony wsi Sochy rośnie kilka dorodnych egzemplarzy modrzewia polskiego. 

Środkowe i dolne części stoków Bukowej Góry, gdzie wykształciła się gleba bielicowa właściwa, porasta wyżynny jodłowy  bór mieszany. Jest to cienisty las, którego warstwę drzew tworzy jodła w domieszce ze świerkiem, sosną i bukiem. Różnicuje się on na podzespół żyzny (dominacja gatunków grądowych w runie) i typowy (z przewagą gatunków borowych w runie). Pierwszy graniczy bezpośrednio z buczyną i zajmuje znaczną część obszaru jedlin, drugi ogranicza się do kilku płatów w północnej części obszaru
Komunikat

Fragment obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra udostępniony w celach turystycznych
Wymagana karta wstępu

BUKOWA GÓRA - OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJ RPN

Nart

Nart i Czerkies to nazwy obszarów ochrony ścisłej w RPN o nieznanym pochodzeniu. Można przypuszczać, że nazwy te pojawiły się po 1835 r. po ogłoszeniu przez Czerkiesów (lud zamieszkujący Północny Kaukaz) deklaracji niepodległości. Z tego okresu wywodzi się zainteresowanie Polaków Kaukazem jako obszarem, na którym można było znaleźć sojusznika w walce przeciwko wspólnemu wrogowi – imperium rosyjskiemu. „Nart Czerkiesów” to epicka opowieść, epopeja, mitologia, epos walecznego ludu z Kaukazu znanego w świecie z hodowli koni kabardyńskich. Czy dla zachowania pamięci o „sojusznikach” wprowadzono te nazwy – nie wiadomo.  Faktem jest, że dawne  rezerwaty położone są po północnej i południowej stronie najwyższego, w tej części Roztocza pasma wzniesień, dla którego najwyższym punktem jest Góra Dach (367 m n.p.m.).

Ochrona bierna w Narcie rozpoczęła się w  1957 r., wtedy to utworzono Rezerwat Nart o pow. 212,06 ha. Dziś obszar ochrony ścisłej ma pow.  275,72 ha.  

Obszar ochrony ścisłej Nart zajmuje tereny o urozmaiconej rzeźbie. Najwyższym wzniesieniem jest, położona w północnej części, Kamienna Góra (340 m n.p.m.). Na południe teren wyraźnie obniża się i wyrównuje. Obok dominujących w rzeźbie partii wierzchowinowych i stokowych, ważną rolę odgrywają nieckowate, suche doliny, wypełnione utworem piaszczysto-pylastym. 

Na terenie o.o. ścisłej Nart przeważają gleby rędziny, gleby, wytworzone ze skał wapiennych formacji kredowej lub z piasków gliniastych i słabo gliniastych. Mniejszą powierzchnię zajmują gleby bielicowe, wykształcone z piasków luźnych, spotykane w obniżeniach terenu oraz w dolnych częściach stoków. Z rędzinami związany jest zespół żyznej buczyny. W drzewostanach bukowych, jodłowo ­ bukowych i jodłowo-grabowo-bukowych spotyka się dość często przestoje jodły, buka, graba i jawora.
W runie leśnym występuje wiele gatunków górskich, rzadkich i chronionych. Na podkreślenie zasługują: przetacznik górski, paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, czosnek siatkowaty, podkolan zielonawy, pokrzyk wilcza jagoda, groszek wschodnio-karpacki, kokorycz pusta, widłak wroniec, lepiężnik biały, orlik pospolity, buławnik wielkokwiatowy. Na siedliskach nieco uboższych, zwykle na terenach obniżonych lub równinnych, występują płaty ubogiej buczyny. Na glebie bielicowej właściwej występuje w południo-wschodniej części płat mieszanego boru jodłowego z dużym udziałem sosny i przylegający do niego mieszany bór dębowo-sosnowy z bukiem. W runie leśnym ostatniego z nich rosną: pomocnik baldaszkowy, gruszyczka  zielonawa i turówka leśna. Szlak centralny Roztocza umożliwia obserwację północnej strefy obszaru ochrony ścisłej Nart.
Komunikat

Obszar niedostępny dla zwiedzających

Nart - obszar ochrony ścisłej RPN

Czerkies

Rezerwat Czerkies o pow.165,89 ha, utworzono w 1957 r., równocześnie z rezerwatem Nart. Dziś obszar ochrony ścisłej ma 160,57 ha. Zajmuje on fragmenty poziomu wierzchowinowego zbudowanego z gez formacji kredowej Roztocza Środkowego i zbocza doliny Wieprza. Na zboczach jest to teren silnie urzeźbiony, porozcinany wąwozami i parowami, rozcinającymi pokrywę lessową niekiedy o głębokości kilkunastu metrów. Deniwelacje terenu dochodzą do 90 m. Największą powierzchnię zajmują, rędziny, gleby wytworzone z gez formacji kredowej, lessów i piasków gliniastych. Nieco mniejszy obszar przypada na gleby bielicowe właściwe wytworzone z piasków luźnych lub gliniastych. Na lessach wykształciły się gleby płowe właściwe. 

Z rędzinami związany jest zespół żyznej buczyny górskiej w odmianie z żywcem cebulkowym. Rozwija się on na szczytach wzniesień o różnej ekspozycji i nachyleniu. Na glebach płowych, w obrębie głębokich i stromych wąwozów, występuje odmiana buczyny z paprotnikiem kolczystym. Obie odmiany obfitują w przestoje buka, jodły i jaworu oraz w górskie, rzadkie i chronione gatunki w runie. Do najbardziej interesujących wśród nich należą: paprotnik kolczysty, - paprotnik Brauna, podrzeń żebrowiec, przetacznik górski, paprotnica sudecka, czartawa pośrednia, kokorycz pusta, widłak wroniec, kruszczyk szerokolistny, buławnik wielkokwiatowy. W północnej i środkowej części występują także płaty ubogiej buczyny górskiej.
Niewielką powierzchnię w o.o. ścisłej Czerkies zajmuje wyżynny mieszany bór jodłowy. Rozwija się on na glebie bielicowej właściwej w dolnych, rzadziej w środkowych partiach skłonów. Osobliwością tej fitocenozy jest dorodny drzewostan jodłowy z licznymi okazami drzew pomnikowych. W obrębie tej asocjacji miejscami występują płaty jedlin z dużym udziałem sosny. Charakter obszaru możemy zobaczyć jadąc drogą powiatową z Obroczy do Guciowa, lub punktów widokowych znajdujących się na polach wsi Obrocz.
Komunikat

Obszar niedostępny dla zwiedzających

Międzyrzeki

Obszar ochrony ścisłej o powierzchni 101,79 ha został utworzony w 1991 r. Aktualnie zgodnie z ustanowionym w roku 2018. Planem Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego ma on powierzchnię 103,94 ha. Charakter obszaru oddaje jego nazwa, jak choćby nazwa Roztocza, która wywodzi się od ruskiego słowa „roztocz” – dział wodny. Ten najmłodszy obszar ochrony ścisłej w RPN zajmuje obszar między rzekami.  Jest on położony na dziale wodnym II rzędu oddzielającym zlewnię strumienia Świerszcz, którym wody odpływają do rzeki Wieprz i rzeki Szum, odprowadzającej wody na południe do Tanwi. 

Jest to jedyny obszar na terenie RPN, gdzie wykształcił się interesujący pod względem przyrodniczym kompleks torfowisk wysokich i przejściowych. Torfowiska te stanowią ostoję dla wielu gatunków flory i fauny pochodzenia borealnego i atlantyckiego. Prócz roślinności torfowiskowej występują tu fitocenozy leśne związane z wilgotnymi glebami organicznymi i mineralno-organicznymi. 
Obszar położony jest w rozległym obniżeniu Padołu Zwierzynieckiego. Różnice wysokości osiągają tu zaledwie kilka metrów; tylko w pobliżu jego południo-zachodniej granicy ciągnie się pasmo wydm o wysokości do 15 m. Teren ten jest także jednorodny pod względem budowy geologicznej. Występują tu głównie młode osady czwartorzędowe (piaski deluwialne), przykryte często warstwą torfów o miąższości do 1,5 m. Przez  obszar ochrony ścisłej przepływają dwa niewielkie strumyki, będące dopływami rzeki Szum. Ponadto przecina go kilka zamulonych rowów melioracyjnych o niewielkim przepływie wód – powstałych przed utworzeniem Parku. 
Gleby są bardzo zróżnicowane. Największą powierzchnię zajmują gleby bagienne wytworzone z torfów przejściowych i wysokich; torf niezbyt dużej miąższości zalega na piasku luźnym. W bezpośrednim ich sąsiedztwie występują gleby bielicowo-torfiaste, a w bezodpływowych zagłębieniach terenu — gleby torfowo-glejowe. 
Największą powierzchnię w o.o. ścisłej Międzyrzeki zajmuje kontynentalne torfowisko wysokie, wykształcone w formie leśnej. Jego warstwę drzew tworzy karłowata sosna (rosnąca w małym zwarciu), która w wieku 50-70 lat dorasta zaledwie do wysokości 2-6 m. Nieco mniejszą powierzchnię zajmują fitocenozy boru bagiennego oraz śródlądowego boru wilgotnego. Miejscami spotkać można także trzy pozostałe zespoły leśne: suboceaniczny bór świeży, bór mieszany wilgotny i ols porzeczkowy. Ponadto występują zespoły trzech rodzajów turzyc oraz situ rozpierzchłego.
W skład roślinny wymienionych fitocenoz wchodzi szereg gatunków roślin rzadkich i chronionych: bagnica torfowa, turzyca bagienna, sit sztywny, przygiełka biała, narecznica grzebieniasta, rosiczka okrągłolistna, długolistna i pośrednia oraz widłak jałowcowaty. Międzyrzeki to teren niedostępny dla ziwedzających, jego namiastkę można zobaczyć z drogi powiatowej, przecinającej południową część Parku pomiędzy Góreckiem Starym a Majdanem Kasztelańskim. 
 
Komunikat

Obszar niedostępny dla zwiedzających

Międzyrzeki - Obszar Ochrony Ścisłej RPN

AUTORZY

Tekst: Tadeusz Grabowski
Zdjęcia: Paweł Marczakowski, Robert Stefański