Idź do

Straż Parku w Roztoczańskim Parku Narodowym odgrywa kluczową rolę w ochronie i zarządzaniu tym obszarem przyrodniczym. Jej głównym zadaniem jest egzekwowanie przepisów ochrony przyrody, dbanie o bezpieczeństwo odwiedzających oraz monitorowanie stanu środowiska naturalnego. Straż Parku w Roztoczańskim Parku Narodowym pełni także niezwykle istotną rolę w zapewnieniu integralności ekosystemu i zapewnieniu harmonijnego współistnienia człowieka z przyrodą, realizując cele ochrony tego wyjątkowego obszaru przyrodniczego.

Zadania Straży Parku:

Ochrona przyrody: Strażnicy Parku monitorują i patrolują teren Parku, dbając o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Zajmują się również reagowaniem na wszelkie zagrożenia dla przyrody, w tym przypadki kłusownictwa, dewastacji czy nielegalnej wycinki drzew.

Bezpieczeństwo odwiedzających:
Zapewnienie bezpieczeństwa turystom i odwiedzającym Park to kluczowa rola Straży Parku. Działają oni w celu minimalizowania ryzyka wypadków, udzielają pomocy w sytuacjach awaryjnych oraz świadczą wsparcie informacyjne dla turystów.

Edukacja i świadomość ekologiczna:
Straż Parku prowadzi działania edukacyjne, prezentując znaczenie ochrony przyrody i ekologii. Organizują warsztaty, prelekcje oraz inne formy aktywności, aby zwiększyć świadomość ekologiczną odwiedzających Park.

Współpraca z lokalnymi społecznościami:
Strażnicy Parku współpracują z lokalnymi społecznościami, aby promować zrównoważony rozwój obszaru, angażując mieszkańców w działania związane z ochroną przyrody.

Współpraca z innymi służbami:
W sytuacjach awaryjnych lub kryzysowych Straż Parku współpracuje z innymi służbami ratowniczymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, aby skutecznie zarządzać sytuacją i minimalizować szkody.

tel. (+48) 84 687 30 56

Posterunek Straży Parku RPN: Biały słup 16, 22-470 Zwierzyniec