Idź do

Rada Naukowa Roztoczańskiego Parku Narodowego to organ doradczy skupiający wybitnych ekspertów z różnych dziedzin naukowych oraz praktyków związanych z ochroną przyrody. Jej głównym celem jest dostarczanie wsparcia merytorycznego i opinii eksperckich w sprawach dotyczących bioróżnorodności, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju Parku. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, Rada skupia w swoim gronie przedstawicieli nauki, praktyków, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, których działalność związana jest z ochroną środowiska.

Kompetencje Rady Naukowej

Rada naukowa parku narodowego, działająca przy dyrektorze parku narodowego, jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody (art. 95.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Zgodnie z w/w ustawą, Minister Środowiska powołuje członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20, na kadencję trwającą 5 lat, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych (art. 98.1 w/w ustawy).

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:

1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;

3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;

4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;

5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego (art. 98.3 w/w ustawy).

Wydatki związane z działalnością rady naukowej parku narodowego są pokrywane z budżetu państwa, z części przeznaczonej na działalność parków narodowych.

Skład i Prezydium Rady Naukowej

1. dr hab. Stanisław Chmiel – prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

2. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

3. dr inż. Arkadiusz Iwaniuk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie;

4. prof. dr hab. Iwona Janczarek – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

5. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

6. dr inż. Marek Kamola – Zespół Ochrony Lasu w Radomiu;

7. Urszula Kolman – Burmistrz Zwierzyńca;

8. prof. dr hab. Ewa Krogulec – Uniwersytet Warszawski;

9. dr hab. Bogdan Lorens – emerytowany prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

10. Sławomir Mazurek – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

11. prof. dr hab. Tomasz Mieczan – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

12. dr hab. inż. Tomasz Mokrzycki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

13. mgr Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;

14. dr hab. inż. Robert Mysłajek – prof. UW – Uniwersytet Warszawski – Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”;

15. prof. dr hab. Jarosław Socha – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;  

16. prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

17. Michał Wójcik – Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

18. dr hab. Małgorzata Wrzesień – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

19. Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie;

20. prof. dr hab. Henryk Żybura – emerytowany prof., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Regulamin Rady Naukowej RPN

Roztoczański Park Narodowy

to unikalny obszar geograficzny pomiędzy Kraśnikiem a Lwowem, odznaczający się malowniczymi wzgórzami. Powstał w 1974 roku, mając na celu ochronę bogatych lasów pierwotnych i różnorodnego krajobrazu. Region ten to nie tylko granica kulturowa, ale także wyjątkowy pod względem przyrodniczymBogactwo wód podziemnych, zróżnicowane gleby i roślinność sprawiają, że to miejsce jest oazą dla wielu gatunków flory i fauny.

Fot. Jarosław Wawerski
Dowiedz się więcej
Roztoczański Park Narodowy