Idź do

Roztoczański Park Narodowy jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania i fotografowania, a także w celach zarobkowych. Przez udostępnienie rozumie się umożliwienie korzystania z Parku Narodowego lub niektórych jego obszarów i obiektów.

Na terenie Parku zabrania się w szczególności:

 1. Chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz miejsc ich rozrodu.
 2. Pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów.
 3. Użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody.
 4. Ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.
 5. Wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 6. Umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 7. Biwakowania z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.
 8. Palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego.
 9. Prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony.
 10. Organizacji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego.
 11. Prowadzenie badań naukowych bez zgody dyrektora parku narodowego.
 12. Zakłócania ciszy.

Regulamin udostępniania Parku

Zespół ds. Udostępniania Parku